fbpx

Dades del titular del domini

 • Nom comercial: SOLOMAT
 • Denominació Social: INMERSALIA TRADING, S.L
 • Identificació fiscal: B65793911
 • Domicili social: C/Vallespir, 5 (Pol.Ind.Nord). 08226 – Terrassa BCN
 • Registre Mercantil de Barcelona: Inscripció en el tom 43223, foli 78, fulla núm. B-427858, inscripció 1a

Objecte de de el lloc web

INMERSALIA TRADING S.L. d’ara endavant, “SOLOMAT” o “l’Entitat”, per mitjà del present lloc web presenta i posa a la disposició d’entitats, professionals i persones interessades informació sobre la signatura, la seva trajectòria, l’equip i els serveis oferts.

L’accés a la informació continguda en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

Condicions d’ús del lloc web
A continuació, s’exposen els Termes i Condicions d’Ús del lloc web www.solomat.net. La navegació a través del present lloc web i els seus continguts comporta que l’usuari assumeix totes les obligacions aquí exposades.Les presents Condicions d’ús tindran un període de validesa indefinit. SOLOMAT es reserva el dret a modificar-les i/o actualitzar-les en qualsevol moment sense previ avís, per la qual cosa es recomana revisar-les sovint. El compliment d’aquestes beneficiarà a tots els implicats.

Obligacions i responsabilitats de l’usuari
L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web en els termes previst en les presents Condicions d’Ús i a no actuar ni permetre que terceres persones actuïn en el seu nom per a:

 • Fer i distribuir còpies del lloc web.
 • Intentar copiar, reproduir, alterar o modificar, fer enginyeria inversa, desarmar, descompilar, transferir, intercanviar, o traduir el lloc web
 • I, en general, a no crear cap classe de projecte derivat del lloc web.
  • Garanties i Responsabilitats
   L’Entitat posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura d’aquesta. Així mateix, tenint en quanta l’especialitat del mitjà d’Internet, l’Entitat NO és responsable:
 • Dels danys lligats a la impossibilitat temporal d’accedir al lloc web
 • De qualsevol mal, perjudici o pèrdua (inclosos l’error o inexactitud de la informació) si tals anomalies, defectes, errors, virus o imprecisions tècniques del lloc web són causats per errors en terminal o en internet i/o per l’usuari.
 • Així mateix, no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web pel que l’usuari exclou a Solomat de qualsevol responsabilitat que pugui deure’s per falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del lloc web o dels seus continguts.
 • I, en general, l’usuari no responsabilitzarà a Solomat per l’existència de qualsevol virus que pogués infectar al seu equip a conseqüència del seu accés.

No obstant això, l’Entitat intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a l’usuari i tractarà de restablir immediatament la interrupció. Per tot això, si en algun moment es produís algun error o anomalia durant la utilització, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a l’adreça d’email rgpd@solomat.net

Així mateix, Solomat pot incloure dins dels seus continguts enllaços a llocs pertanyents i/o gestionats per tercers a fi de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. Solomat no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre Solomat i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Drets de Propietat Intel·lectual
La totalitat del Lloc web, així com la seva descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, combinacions de colors i l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas l’accés al lloc web suposa cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queda totalment prohibit.

L’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Confidencialitat i seguretat de la informació
Solomat respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades de manera que garanteix la privacitat de les dades personals i la seguretat de la informació, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de dades personals o informació confidencial, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals està exposada.

Pot consultar més informació sobre el tractament de dades de caràcter personal accedint a la Política de Privacitat d’aquest Lloc web.

Canal de Comunicacions i Denúncies
SOLOMAT vol informar del més alt compromís de compliment de la normativa en l’acompliment de les seves activitats i operacions. En aquest sentit ha instrumentat un Canal d’Ètica, Comunicació i Denúncies, com a eix d’aquesta cultura i compromís ètic i responsable, a través del qual els usuaris poden comunicar o denunciar indicis, sospites o evidències de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l’incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l’Entitat.

El Canal, s’ha dotat dels millors mecanismes per a garantir la seguretat, confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de l’Usuari, així com garantir la independència i evitació de conflicte d’interessos.

Llei i jurisdicció aplicable
Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació d’aquestes, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de BARCELONA, amb renúncia de les parts a qualsevol fur que els pogués correspondre.

INMERSALIA TRADING S.L. d’ara endavant, “Solomat”, per mitjà del present lloc web presenta i posa a la disposició d’entitats, professionals i persones interessades informació sobre la signatura, la seva trajectòria, l’equip i els serveis oferts.

SOLOMAT, en la seva qualitat de Responsable del Tractament està compromesa amb la deguda dilgencia i compliment de la normativa de Protecció de Dades instrumentada a través del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

En compliment de l’anterior, a continuació, s’exposa la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal i aplicable al tractament de dades personals en el marc de la seva activitat.

Procedència

L’entitat pot recopilar dades de caràcter personal a través de les següents vies:

 1. Directament interessats: les dades de caràcter personal que l’interessat proporciona de manera directa quan emplena un formulari per a sol·licitar informació, així com, quan sol·licita assistència o es comunica amb nosaltres per telèfon o de qualsevol forma.

Finalitats del tractament

Solomat tractarà les dades i informació amb les següents finalitats:

 1. Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició d’informació que ens formulin les persones interessades sobre els nostres serveis i productes.
 2. Prestar els serveis i productes contractats: tractem les seves dades per a processar i complir amb les sol·licituds de contractació dels nostres serveis i/o productes, per al correcte subministrament d’aquests, així com, per a complir amb les nostres obligacions contractuals.
 • Enviar comunicacions informatives i comercials: tractament de dades de caràcter personal amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb les nostres àrees d’activitat i els serveis i/o productes contractats.
 1. Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Curriculum vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

Per al bon fi i desenvolupament de l’atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consistent el tractament de les seves dades per als fins exposats, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets de protecció de dades (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 1. Prestar els serveis i productes contractats: conservarem les dades de caràcter personal durant el temps que es mantingui la relació mercantil entra totes dues parts. En finalitzar la relació entre les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin aplicació a Solomat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.
 2. Gestió de Curriculum vitae: Solomat, com a norma, conserva el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any. Conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol manera, seran conservat durant el temps que sigui necessari per a complir la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Legitimació

Les bases legals que habiten a l’Entitat per a poder tractar les dades de caràcter personal dels interessats són:

 1. El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 2. El marc de prestació i/o contractació de productes i serveis amb Solomat.
 • L’interès legítim de Solomat per a remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb la seva activitat i els serveis i/o productes contractats a través del correu electrònic o mitjançant qualsevol altre mitjà.
 1. El consentiment prestat pels candidats a llocs de treball amb finalitats de selecció i reclutament.

Drets
· Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si SOLOMAT està tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
· Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SOLOMAT deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Aquests drets podran ser exercitats en el nostre Canal de Protecció de Dades.

Atenció i suport
Les persones interessades podran comunicar a SOLOMAT qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable de Protecció de Dades (RPD) en la direcció indicada a l’inici de la present política.


COOKIES UTILITZADES

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

 • Cookies de sessió, per a garantir que els usuaris que escriguin comentaris en el blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

 • Google Analytics: Emmagatzema cookiesper a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

DESACTIVACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

NOTES SOBRE COOKIES

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea. Pot consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.